Študijne oddelenie: 048/4341 222
Základné informácie

Základné informácie

 

 

 

O nás

Škola vytvára podmienky pre kvalitnú teoretickú a praktickú prípravu žiakov prostredníctvom kvalifikovaných učiteľov a majstrov odbornej výchovy v odborných učebniach, ktoré neustále modernizujeme.

 

 

teoreticke vyucovanieTeoretické vyučovanie

Vyučovanie na teoretickom vyučovaní zabezpečujú kvalifikovaní učitelia v odborných učebniach, ktoré sa stále modernizujú. Každá učebňa, ktorá slúži na vyučovanie konkrétneho predmetu je vybavená príslušnou didaktickou technikou a učebnými pomôckami. Okrem toho sa vyučovanie realizuje aj v elektrotechnickom laboratóriu a na výučbu telesnej výchovy máme v súčasnosti k dispozícii dve telocvične. Ekonomické predmety vyučujeme aj prostredníctvom softvéru KROS.

Vo vyučovacom procese čoraz viac využívame moderné vyučovacie metódy. Vyučovanie sa často realizuje formou besedy, workshopu, prednášky alebo návštevou rôznych podujatí, ktoré demonštrujú aktuálny obsah učiva konkrétneho vyučovacieho predmetu.

Na vyučovaní kladieme dôraz predovšetkým na jeho motivačnú zložku. Najlepšie práce žiakov sú prezentované na nástenkách v areáli školy, na našej webovej stránke a v školskom časopise.

Žiaci sa aktívne zapájajú do súťaží Matematický klokan, I Bobor, Graphic Wizard v Prahe, do literárnych súťaží Hviezdoslavov Kubín a Kováčová Bystrica. Nechýbajú ani na olympiádach v anglickom a v nemeckom jazyku. Žiaci našej školy sa tiež zúčastňujú na Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom a na prezentačnej výstave výrobkov žiakov stredných škôl Mladý tvorca v Nitre. Zapájame sa tiež do rôznych športových súťaží a olympiád.

Vyučovanie zabezpečuje 12 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov a 9 učiteľov odborných predmetov.

Vyučujúci ponúkajú na voľný čas veľké množstvo krúžkov a študenti môžu aj po vyučovaní využívať na prácu počítačové učebne.

 


 

prakticke vyucovanieOdborný výcvik

Vyučovanie odborného výcviku zabezpečujú kvalifikovaní majstri odbornej výchovy v dielňach, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli školy. Jednotlivé dielne sú vybavené didaktickou technikou a zariadením, ktoré je potrebné na prípravu žiakov v konkrétnom študijnom odbore.

Mechanici počítačových sietí a technici informačných a telekomunikačných technológií majú k dispozícii zariadenia, ktoré im umožňujú prácu s analógovými obvodmi a tiež navrhovanie elektrických obvodov. Naša škola má tiež k dispozícii dielne pre hardvér, počítačové siete a CISCO zariadenia. Počas odborného výcviku využívame aj učebnú pomôcku „Spolupráca sietí LAN a WAN v dynamickom režime“, s ktorou sme na prezentačnej výstave Mladý tvorca 2012 v Nitre získali prvú cenu.

Žiaci týchto odborov môžu odborný výcvik realizovať aj v dvoch špecializovaných učebniach telekomunikačnej techniky, ktoré boli vbudované aj vďaka spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom.

Pre grafikov digitálnych médií zabezpečujeme odbornú prípravu v dielňach, ktoré sú špeciálne zariadené pre spracovanie obrazu a textu, tvorbu animácií, prácu s 3D modelmi, koncipovanie a úpravu webových stránok, vytváranie skladby a grafickej úpravy multimediálnych propagačných materiálov, tvorbu tlačových publikácií, úpravu fotografií a spracovanie videa. Priamo v pavilóne odborného výcviku sa nachádza aj fotoateliér.

Poštové manipulantky so zameraním na poštové a bankové služby a pracovníci marketingu mobilného operátora realizujú odbornú prípravu v troch klientskych pracoviskách, kde majú možnosť prostredníctvom simulačných a inscenačných vyučovacích metód vykonávať praktické činnosti zamestnancov daných odborov.

V spolupráci so Slovenskou poštou uvažujeme aj o zriadení vysunutého pracoviska pošty priamo v areáli školy.

Najefektívnejší spôsob, ako dosiahnuť u žiakov čo najlepšie zručnosti, je zaradiť ich priamo do pracovného procesu. Preto žiaci všetkých študijných odborov vykonávajú odborný výcvik aj na externých pracoviskách partnerských organizácií a firiem, v grafických štúdiách, reklamných agentúrach a na pracoviskách Slovenskej pošty, kde majú možnosť vykonávať odborné práce v reálnych podmienkach.

Svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti si žiaci majú možnosť porovnať v súťaži ZENIT v elektronike a ZENIT v programovaní. Aj žiaci grafiky a ekonomických študijných odborov sa zapájajú do rôznych súťaží, ktoré sú organizované školou, mestom, prípadne do celoštátnych výstav, workshopov i cvičných firiem.

 


 

internatŠkolský internát

Súčasťou Strednej odbornej školy informačných technológií je aj šesťposchodový Školský internát, ktorý sa nachádza priamo v jej areáli. Každoročne v ňom nájdu ubytovanie a svoj prechodný domov stovky žiakov z rôznych miest našej republiky.

O výchovu, vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie žiakov sa stará kolektív kvalifikovaných vychovávateľov. Žiaci, ktorí sú ubytovaní v Školskom internáte, majú na každom poschodí k dispozícii spoločenskú miestnosť, kuchynku a pripojenie k internetovej sieti. Svoj voľný čas môžu tráviť v posilňovni, internátnej knižnici alebo v stolnotenisovej miestnosti. K dispozícii majú aj školský športový areál.

Na jednotlivých poschodiach sú ubytovaní žiaci v dvoj alebo trojmiestnych izbách. Na dvoch najvyšších poschodiach, ktoré prešli rekonštrukciou, sa môžu ubytovaní žiaci tešiť z nového zariadenia izieb. Ostatné poschodia modernizácia ešte len čaká.

Výchovno-vzdelávacia činnosť internátu garantuje takú výchovno-vzdelávaciu stratégiu, ktorá vedie všetkých ubytovaných žiakov k zdravému rozvoju ich osobnosti a k výchove orientovanej na pozitívne ľudské hodnoty. Každý vychovávateľ má vypracovaný plán činnosti pre svoju výchovnú skupinu, v ktorom zohľadňuje záujmy, záľuby a potreby svojich žiakov.

K tradičným aktivitám Školského internátu patrí organizovanie KABU, prehliadka kultúrnych pamiatok Banskej Bystrice, návšteva divadelných predstavení, organizovanie rôznych súťaží a športových podujatí a práca v záujmových krúžkoch. Tí najšikovnejší sa zapájajú aj do aktivít organizovaných Centrom voľného času JUNIOR a ICM, ktoré sídlia priamo v budove internátu.

Opakované návštevy bývalých žiakov a ich pekné spomienky svedčia dozaista o tom, že na našom internáte je naozaj fajn.

 

Dnes je
16.04.2024
a meniny má Dana,Danica
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.