Študijne oddelenie: 048/4341 222
Rada školy

Rada školy

 

 

 

 

Členovia rady školy

 

Meno a priezvisko

 

 

Ing. Vladimír Cipov, PhD.

 Predseda

 

Bc. Iveta Hanková

 Podpredseda

 

Mgr. Dana Tomanová

 Člen zvolený za zamestnancov

 

Ing. Andrea Sámelová

 Člen zvolený za rodičov

 

Ing. Andrea Ševcová

 Člen zvolený za rodičov

 

Zuzana Bačová

 Člen zvolený za rodičov
 

Mgr. Marianna Kemková

 Delegovaný zástupca za zriaďovateľa
 

Mgr. Ondrej Lunter

 Delegovaný zástupca za zriaďovateľa
 

Milan Bohuš

  Delegovaný zástupca za zriaďovateľa
 

Mgr. Jakub Gajdošík

  Delegovaný zástupca za zriaďovateľa
 

Adam Bernát

 Predseda žiackej školskej rady

 

 

Štatút žiackej školskej rady

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.596/2003 Z. z. o štátnej správe, o školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

                                            

Článok I.

Základné ustanovenie

1. Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole informačných technológií

2. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

  

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Článok III.

Činnosť Žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

3. Žiacka školská rada prijíma a konzultuje a iniciuje návrhy  na zveľadenie priestorov školy.

4. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.

5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

1. Žiacka školská rada má 11 členov.

2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.

3. Z každej triedy sa prihlási ľubovoľný počet kandidátov.

4. Z kandidátov sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov žiackej školskej rady.

5. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

6. Z každej voľby sa robí zápisnica.

7. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy.

8. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi žiackej školskej rady sa stanú žiaci podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do žiackej školskej rady.

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

1. Člen má právo:

            a/ voliť a byť volený,

            b/ navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,

c/ byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,

            d/ hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,

            e/ predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.

2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.

3. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

  

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.

2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

Článok VII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

2. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

3. Žiacka školská rada hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný  kalendárny rok.

4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

Článok VIII.

Zasadnutia žiackej školskej rady

Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady

dňa 1.10 2015 a od toho dňa nadobúda účinnosť.

Banská Bystrica 1.10 2015                                                  

Dominika Šušková
predseda ŽSR  

Dnes je
19.07.2024
a meniny má Dušana
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.