Študijne oddelenie: 048/4341 222

cisco

CCNA Exploration

Koncepcia programu Exploration ponúka hlbšie štúdium teórie a náročnejšiu laboratórnu prípravu. Program pripravuje študentov na ich budúcu kariéru profesionálov v oblasti IT, tak pre potrebu malých ako aj veľkých spoločnosti. Vzdelávacie materiály boli vytvorené s ohľadom na potreby univerzít a špecializovaných stredných škôl.

Vzdelávací program Exploration poskytuje komplexný prehľad o oblasti sieťových technológií: od základov až po pokročilé aplikácie a služby. Je založený na prístupe zhora-nadol k sieťovým technológiám, ktorý je veľmi populárny na mnohých stredných a vysokých školách. Tento vzdelávací program kladie dôraz na teoretické pojmy a praktické aplikácie a poskytuje študentom príležitosti získať zručnosti a praktické skúsenosti s návrhom, inštalovaním, ovládaním a údržbou sietí.

Program Exporation ponúka výučbu teórie do hĺbky, podnetné laboratórne cvičenia a detailný prehľad o prevádzkových protokoloch. Je určený predovšetkým pre študentov, ktorí sú schopný samostatne riešiť problémy a tvorivo analyzovať prevádzkové situácie, pre študentov s pokročilou schopnosťou riešiť problémové situácie a s analytickými schopnosťami alebo pracujúci profesionáli, ktorí majú záujem o budovanie svojej kariéry a získanie priemyselného certifikátu. Program
Program Exploration môže byť integrovaný od rôznych technologický orientovaných vzdelávacích modulov alebo do vzdelávacích programov riadneho štúdia prípadne do nadstavbového štúdia na technických a odborných školách a univerzitách.

Kurzy programu Exploration zahrňujú moderné internetové technológie, ktoré umožňujú študentom realizovať interaktívne aktivity, ktoré simulujú výučbu a napomáhajú pri zapamätaní si získaných vedomostí. Využívanie moderných e-learningových technológií zahŕňa multimédiá, aktivity založené na technológii Flash, videá a interaktívne kvízy, ktoré ponúkajú rozličné vzdelávacie štýly, zvýšenú chápavosť a poskytujú bohaté vzdelávacie skúsenosti. Všetky kurzy programu Exploration zahrňujú komplexné vzdelávacie manuály, ktoré napomáhajú študentom rozvíjať ich myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme ako aj ich praktické zručnosti.

Vzdelávací program Exploration pozostáva zo štyroch kurzov:

  1. Základy sieťových technológií

  2. Smerovacie protokoly a koncepty

  3. LAN prepínače a bezdrôtová technológia

  4. Technológie WAN

Základy sieťových technológií sú prvým kurzom a pre začatie štúdia nie je potrebné absolvovanie žiadneho predchádzajúceho kurzu. Pre absolvovanie ďalších troch kurzov však je potrebné absolvovať prvý kurz. Pri štúdiu je odporúčané dodržať poradie kurzov.

Program Exploration integruje navzájom súvisiace inžinierske koncepcie Umožňuje študentom osvojiť si zručnosti tak teoretické, ako aj praktické, odrážajúce všeobecné vzdelávacie praktiky na stredných školách. Ponúka flexibilitu vo výučbe programu a umožňuje skrátenie trvania jednotlivých kurzov.

Medzinárodne uznávané priemyselné certifikáty

Vzdelávanie založené na báze CCNA Exploration pripravuje študentov pre Cisco CCNA certifikačnú skúšku (Cisco Certified Networking Associate). CCNA certifikát je štandardný, základný certifikát potrebný pre budovanie kariéry sieťového špecialistu. Študenti musia absolvovať všetky štyri CCNA Exploration kurzy, aby boli plne pripravený na priemyselnú certifikáciu – CCNA skúšku.

 

Zručnosti a kompetencie

 

Základy sieťových technológií

Smerovacie protokoly a koncepty

Schopnosť použiť modely sieťových protokolov na opis komunikačný vrstiev v dátových sieťach

Schopnosť nakonfigurovať a overiť rozhrania smerovačov

Znalosť návrhu, kalkulácie a použitia sieťových masiek a adries.

Zručnosť konfigurácie protokolu RIPv1

Budovanie jednoduchých ethernet sietí pomocou smerovačov a prepínačov

Návrh a implementácia classless IP adresnej schémy

Základná znalosť budovania kabeláže a návrhu siete na prepojenie zariadení

Použitie pokročilých konfiguračných príkazov na smerovačoch používajúcich EIGRP

Znalosť konzolových príkazov na konfiguráciu prepínačoch respektíve smerovačov a na overenie ich správneho chodu

Aplikovanie základnej konfigurácie protokolu RIPv2 a schopnosť vyhodnotiť RIPv2 smerovacie informácie

Analýza funkcií protokolov a služieb transportnej a sieťovej vrstvy

Identifikácia charakteristík distance vector smerovacích protokolov

LAN prepínanie a bezdrôtová technológia

Technológie WAN

Riešenie problémov na 1. 2. 3. a 7. vrstvách

Schopnosť charakterizovať vlastnosti technológií a podmienky ich efektívnej prevádzky: VoIP a Video Over IP

Schopnosť interpretovať sieťové diagramy

Konfigurácia a overenie funkčnosti služieb DHCP a DNS na smerovačoch

Prvotná konfigurácia prepínačov vrátane aktivovania vzdialeného manažmentu

Schopnosť overiť, monitorovať a riešiť problémy ohľadom ACL v sieťovom prostredí

Konfigurácia a overenie VLAN-iek, smerovania medzi VLAN-mi, VTP, nastavenie trunk-u a RSTP na smerovačoch

Konfigurácia a overenie základnej WAN konektivity prostredníctvom sériového rozhrania, spojenie na báze využívania protokolu PPP

Správa konfiguračných súborov

Konfigurácia a overenie PPP konektivity PPP medzi Cisco smerovačmi a medzi Frame Relay a Cisco smerovačmi.

Schopnosť identifikovať základné parametre nutné k nastaveniu bezdrôtových sietí a k ich bežnému použitiu

Riešenie problémov spojených s implementáciou WAN

Vyučované moduly

Základný vzdelávací proces v rámci Sieťového akademického programu Cisco je rozdelený do dvoch etáp. Vzdelávanie v každej etape je organizačne rozdelené do štyroch tzv. študijných semestrov - ucelených – tematicky zameraných blokov. V priebehu každého semestra absolvujú študenti stanovený počet priebežných testov a záverečný test (tak teoretický ako aj praktický), podľa zostaveného časového plánu štúdia. Študent zvyčajne fyzicky navštevuje akadémiu iba v prípade konzultácií a praktických cvičení. Ich termíny taktiež stanoví lektor. Konzultácie môžu prebiehať aj prostredníctvo Internetu.

Náplňou štúdia v rámci prvej etapy (prvé štyri semestre štúdia) je učebná látka, umožňujúca študentom po jej osvojení získať medzinárodne uznávaný certifikát označovaný ako Cisco Certified Networking Associate (CCNA) a po absolvovaní druhej etapy (semestre 5. až 8.) získanie certifikátu označovaného ako Cisco Certified Networking Professional (CCNP).

Študijný semester trvá spravidla 2 až 5 mesiacov (podľa implementácie do študijného programu vzdelávacej inštitúcie), pričom študijná náročnosť každého semestra v prvej etape (prvé štyri semestre) je cca 70 hodín štúdia (ide o súhrn viacerých foriem štúdia: riadeného samoštúdia, praktických cvičení, prezentácií, obhajoby projektov a konzultácie).

Štúdium v rámci druhej etapy je podstatne náročnejšie ako v prvej etape. Vyžaduje od študujúcich veľkú samostatnosť a erudovanosť. Študijná náročnosť každého semestra zahŕňa zhruba 60 hodín praktických cvičení a viac ako 70 hodín štúdia teórie. Podmienkou začatia štúdia v druhej etape je vykonanie certifikačného testu CCNA v priebehu posledných troch rokov.

Štúdium v rámci vyššieho semestra je možné zahájiť len po úspešnom absolvovaní predchádzajúceho semestra (na konci každého semestra sú vykonávané záverečné teoretické a praktické skúšky. Frekventanti po úspešnom absolvovaní druhého a štvrtého semestra získavajú špeciálny certifikát vydávaný firmou Cisco.

Pri štúdiu sa využíva vzdelávací interaktívny multimediálny systém na báze internetu firmy Cisco. Tieto študijné materiály sú v anglickom jazyku, preto je dôležité ovládať aspoň základy technickej angličtiny. Vlastné vyučovanie na praktických cvičeniach prebieha v jazyku slovenskom.

Výučbu, konzultácie a praktické cvičenia zaisťujú školiace pracoviská, vybavené nevyhnutným laboratórnym zázemím, prostredníctvom špeciálne vyškolených, certifikovaných pedagógov. Interaktívne študijné lekcie sú prístupné pre študentov po zaradení do štúdia prostredníctvom tzv. komunitného prostredia – servera Cisco Systems (http://cisco.netacad.net).

Dnes je
28.05.2024
a meniny má Viliam
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.