Študijne oddelenie: 048/4341 222
Možnosti uplatnenia našich absolventov SOŠ IT

Možnosti uplatnenia našich absolventov SOŠ IT

 

 

 

 


 

 

3778 K   technik informačných a telekomunikačných technológií

tittŠtudijný odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a v odborných predmetoch komplexné vedomosti z oblasti telekomunikačnej techniky. Rozumie prírodným zákonom, javom a procesom, vie si ich vysvetliť a aplikovať v podmienkach praxe. Absolvent študijného odboru pozná základné úlohy odvetvia, odboru a organizácie, pre ktorú sa pripravuje a je pripravený podieľať sa na ich plnení.

 

 

Absolventi študijného odboru technik informačných a telekomunikačných technológií sú pripravovaní tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať v týchto oblastiach :

-       činnosti spojené s poskytovaním telekomunikačných služieb,

-       montáž, prevádzka, nastavovanie, oživovanie, diagnostika, údržbou a opravami elektronických prvkov a telekomunikačných zariadení,

-       prenájmom koncových telekomunikačných zariadení,

-       všetky oblasti odvetvia telekomunikácií,

-       poskytovateľov služieb internetu,

-       mobilných operátorov a poskytovateľov ďalších rádiokomunikačných  služieb.

 

Absolvent študijného odboru pozná základné úlohy odvetvia, odboru a organizácie, pre ktorú sa pripravuje a je pripravený podieľať sa na ich plnení :

-       pozná princípy súčasného a perspektívneho využívania počítačov a rozvoja elektronizácie.

-       využívanie progresívnych technológií, ktoré súvisia s rozvojom techniky, súčasne poskytuje i základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky.

-       ovláda základy informatiky, prácu s PC (osobný počítač) a základné obslužné programy.

-       absolvent používa bežné meracie prístroje pri meraní základných elektrických veličín elektronických obvodov a  špeciálnych súčiastok. Vie lokalizovať chyby, ktoré vznikli pri montáži a prevádzke konkrétnych zariadení. Vie určiť pracovný postup pri ich odstraňovaní a je schopný vzniknuté poruchy odstrániť, pokiaľ sa nejedná o zložitú opravu, ktorú je oprávnený vykonávať len výrobca alebo dodávateľ.

-       vie čítať a používať projektovú a technickú dokumentáciu k ústredniam a iným technickým zariadeniam

-       vie si samostatne pripraviť pracovisko v súlade s pracovnými a prevádzkovými predpismi a platnými smernicami. Vie správne používať pracovné pomôcky a náradie.

Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium technického zamerania.

 


 

2682 K    mechanik počítačových sietí

mpsŠtudijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základnom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti informačného charakteru z oblasti hardvéru a softvéru PC a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk, systémov a sietí.

 

 

Absolventi študijného odboru mechanik počítačových sietí sú pripravovaní tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať v týchto oblastiach :

Výrobná oblasť :

-          montáž počítačov a periférnych zariadení

-          montáž počítačových sietí

Servisná oblasť :

-          diagnostika, údržba a opravy počítačov a periférnych zariadení

-          diagnostika, údržba a opravy počítačových sietí

 

Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti :

-          správa lokálnych počítačových sietí

-          tvorba WWW stránok

              Absolventi sa môžu uplatniť ako :

-          systémoví programátori,

-          správcovia počítačových sietí

-          systémoví integrátori

-          vývojoví pracovníci pre návrh a prototypovanie kombinovaných systémov založených na počítačoch

-          pracovníci pre technické a programové vybavenie počítačových sietí štátnych a miestnych inštitúcií, v školstve a prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu

 

Absolvent študijného odboru pozná základné úlohy odvetvia, odboru a organizácie, pre ktorú sa pripravuje a je pripravený podieľať sa na ich plnení :

-       ovláda mechanické, elektromechanické a elektrické práce, ktoré súvisia s montážou, prevádzkou, nastavovaním, oživovaním, diagnostikovaním, údržbou a opravami počítačových a sieťových prvkov a zariadení.

-       ovláda základy sieťových vrstiev

-       ovláda základy informatiky, prácu s PC (personal computer) a základné obslužné programy.

-       schopný aplikovať základné poznatky z elektroniky a elektrotechniky na konkrétnych zariadeniach. Na základe toho chápe funkciu jednotlivých prvkov a blokov pri montáži, údržbe a oprave funkčných celkov jednotlivých zariadení

-       vie čítať a používať projektovú a technickú dokumentáciu k  technickým zariadeniam

-       vie si samostatne pripraviť pracovisko v súlade s pracovnými a prevádzkovými predpismi a platnými smernicami. Vie správne používať pracovné pomôcky a náradie.

Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium technického zamerania.

 


 

3447 K    grafik digitálnych médií

gdmAbsolvent sa uplatní v reklamných agentúrach ( grafik, DTP grafik, DTP tlačiar, poradca pre reklamné činnosti ako je propagácia prostredníctvom video, foto a tlačových materiálov a takisto podľa online propagácií ), grafických štúdiách ( kreatívec/grafický dizajnér ), v profesionálnych promoštúdiách určených na propagáciu video a fotomateriálov (promovideo, promofotografia), kameraman, fotograf,  

 

 

Taktiež môže pôsobiť aj ako samostatný tvorivý pracovník vybavený relevantnými vedomosťami a zručnosťami pre podporu realizácie vlastných aktivít :

-       vo vydavateľstvách ( ilustrátor kníh, zalamovač textov ),

-       v masovokomunikačných médiách, alebo internetových službách.

-       môže viesť vlastné fotoštúdio

-       môže sa uplatniť aj ako dizajnér/ tvorca webových stránok,

-       programátor/ kóder webových stránok

-       tvorca a programátor flashových, webových  a mobilných aplikácií,

-       dizajnér v animačných štúdiách

-       dizajnér a tvorca počítačových hier a 3D grafiky

-       dizajnér/tvorca vizualizácií pre interiérové, kuchynské štúdiá a veľkoobchodné reťazce s nábytkom (Ikea, Kika, Jysk )

-       uplatniť sa môže aj na vysokých školách z technicko-umeleckým zameraním

-       v galerijných inštitúciách a pomáhať pri tvorbe a príprave výstav

-       ako predajca v PC predajni, alebo junior technik

Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium grafického zamerania.

 


 

6405 K   pracovník marketingu  (u nás so zameraním pre mobilných operátorov)

pmAbsolvent nájde uplatnenie v oblasti zákazníckych miest mobilných operátorov ako aj v hlavných centrálach mobilných operátorov, pracovník v oblasti ekonomiky, financií, ľudských zdrojov a účtovníctva). Taktiež získa predpoklady a kompetencie v oblasti podnikania, predovšetkým v založení si vlastného zákazníckeho centra mobilného operátora na základe franšízingovej zmluvy.

 

 

Absolvent sa môže uplatniť v nasledovných pracovných pozíciách:

-       odborný predajca v oblasti mobilných operátorov MO,

-       asistent predaja, obchodný zástupca,

-       zamestnanec Call centra mobilných operátorov,

-       pracovník informačných centier,

-       produktový manažér v oblasti MO,

-       oddelenia pre styk s verejnosťou v mediálnych inštitúciách (agentúry, vydavateľstvá)

-       zamestnanec reklamnej agentúry (marketingový analytik a stratég, tvorca propagačných materiálov),

-       prevádzkovateľ zákazníckeho miesta MO prostredníctvom franšízingovej zmluvy,

-       zamestnanec ekonomických oddelení podniku (účtovník,mzdár, administartíva

office manažér, account manažér, manažér public relation,

-       štátna správa, neziskové organizácie - napríklad pri tvorbe prezentácií  propagačných komunikátov,

-       zamestnanec v pracovnej agentúre,

-       v cestovných kanceláriách (predajca, tvorca katalógov),

-       pracovník masovokomunikačných médií, oddelenia propagácie a marketingu

-       v bankách a iných finančných inštitúciách (bankový a finančný poradca).

Absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokých školách ekonomického (podnikový manažment, marketing, financie, cestovný ruch....) a humanitného zamerania (marketingová komunikácia, masmediálny komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo, sociálna práca).

 


 

3795 K   klientský manažér pošty

pm2Absolvent sa uplatní v oblasti prevádzky Slovenskej pošty, a. s., Poštovej banky, a. s., iných bankových inštitúcií, ziskových a neziskových organizácií a v oblasti poisťovníctva a finančného poradenstva.

 

 

Absolvent sa môže uplatniť v nasledovných pracovných pozíciách:

-          vedúca hlavnej pošty,

-          riadiaci zamestnanec jednotlivých oddelení Slovenskej pošty, a. s.,

-          klientský manažér pošty,

-          administrátor pôšt,

-          zamestnanec zákazníckeho servisu Slovenskej pošty, a. s.

-          logistik,

-          obchodný zástupca

-          odborný predajca bankových, poisťovacích a poštových produktov,

-          produktový manažér,

-          priehradkový zamestnanec pošty,

-          Priehradkový zamestnanec banky,

-          klientský poradca banky,

-          účtovník

-          administratívny pracovník

-          risk manažér (DSS, a.s.)

-          pokladník  banky ,

-          bankový poradca,

-          telefonický poradca,

-          regionálny zástupca pre DSS Poštovej banky,

-          produktový manažér pre úverové produkty,

-          marketingový biznis analytik ,

-          prevádzkovateľ Pošty partner,

-          administratívny pracovník,

-          obchodný zástupca v poisťovni,

-          referent servisu klientom v poisťovni,

-          manažér finančného oddelenia,

-          finančný poradca,

-          kuriér,

-          Obchodné spoločnosti- administratívny a klientský pracovník

-          zamestnanec podpory ekonomického oddelenia

-          v prepravných, zasielateľských a doručovateľských spoločnostiach (klientsky

-          pracovník informačných centier,

-          v personálnych agentúrach  ako klientsky poradca,

-          je schopný samostatne podnikať v oblasti logistiky a internetového obchodu,

Absolvent sa môže uplatniť  aj na vysokých školách ekonomického zamerania (ekonómia, logistika, doprava a spoje, poštové služby, podnikový manažment...) a humanitného zamerania (marketingová komunikácia, masmediálny komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo, sociálna práca).

Dnes je
16.06.2024
a meniny má Blanka
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.