Študijne oddelenie: 048/4341 222
Dobrý manažér sa musí naučiť ako riadiť a motivovať svojich zamestnancov

Dobrý manažér sa musí naučiť ako riadiť a motivovať svojich zamestnancov

Jedným z posledných učív pracovníkov marketingu na odbornom výcviku v prvom ročníku sú štýly riadenia a motivácia zamestnancov. Okrem určenia, aký štýl vedenia použije manažér pri riadení jednotlivých pracovných pozícii a tiež zvolenia formy motivácie zamestnancov vo svojej fiktívnej firme, mali žiaci I. E triedy možnosť doplniť si svoje odborné zručnosti z tejto oblasti aj absolvovaním workshopu priamo v ústredí Slovenskej pošty, a. s. v Banskej Bystrici.

Tak ako sa líšia ľudia, tak sa líšia aj ich motívy. To, čo na jedného pôsobí motivačne, na druhého vôbec nemusí mať vplyv. Dobrý manažér teda musí motivovať podľa situácie a podľa individuality ľudí, ktorých riadi.

Na témy „Motivácia zamestnancov“ a  „Manažérske štýly riadenia“  so žiakmi 1. E triedy odboru pracovník marketingu mobilného operátora besedovala zamestnankyňa odboru vzdelávania a rozvoja zamestnancov SP, a.s., Mgr. Oľga Bučková, ktorá žiakom pútavým spôsobom objasnila niekoľko hlavných spôsobov ako riadiť, viesť a motivovať zamestnancov. Žiaci si okrem iného potvrdili, že umeniu motivovať je potrebné sa učiť, pretože ide o prácu s ľuďmi, ktorá nikdy nebýva jednoduchá a dostali aj niekoľko praktických rád, čo funguje, resp. nefunguje v praxi a aké zásady je pri motivácii zamestnancov vhodné používať.

Toto stretnutie nebolo len odovzdávaním svojich skúseností žiakom lektorkou, ale aj vzájomným interaktívnym pôsobením obidvoch strán.  Žiaci mali možnosť overiť si svoje predispozície formou testu a zistiť tak, k akému štýlu riadenia zamestnancov inklinujú. Hravou formou rozpracovali jednotlivé úrovne Maslowovej pyramídy potrieb, s prepojením na reálne podmienky v podniku. Podľa vyjadrenia zamestnankyne SP, a.s., mnohé nápady, ktoré žiaci priniesli, boli  veľmi inšpiratívne a neštandardné. Je evidentné,  že mladá krv obohacuje, inšpiruje a motivuje. Mgr. Bučková sa ich snažila motivovať a nakoniec veľmi pozitívne hodnotila vedomosti a zručnosti žiakov, získané na hodinách teoretického vyučovania, ako aj odborného výcviku. Spoločné stretnutie prinieslo pre obidve strany nielen príjemnú atmosféru, ale aj povzbudenie do budúcnosti a tiež istotu,  že neustále vzdelávanie a správna  motivácia  je tá najsprávnejšia cesta.

Nadšenie,  záujem a aktívna účasť našich žiakov na tomto workshope nás opäť utvrdili v tom, že spôsob, akým sa snažíme žiakom sprostredkovať vedomosti a zdokonaľovať ich praktické zručnosti, je správny. Pozitívne hodnotenie vedomostí našich žiakov a tiež  aktívneho zapájania sa do všetkých pripravených aktivít  lektorkou Mgr. Oľgou Bučkovou, ktorá je odborníčkou v danej oblasti,  prispieva tiež k vytváraniu dobrého mena našej školy.

Autorky: Bc. Eva Kulichová, Bc. Vlasta Vilhanová, majsterky OV

Foto: Juraj Kubiš, I. E a Bc. Vlasta Vilhanová

 

Dnes je
08.06.2023
a meniny má Medard
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.