Študijne oddelenie: 048/4341 222
Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme

Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme

WIPO, world intellectual property organization, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a Štátny pedagogický ústav zorganizovali subregionálnu konferenciu pod názvom „Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme“, ktorá bola zameraná hlavne na praktické cvičenia a tvorbu didaktických materiálov. Tieto aktivity boli pripravené pre   všetkých účastníkov, ktorými boli vyučujúci z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, základných škôl, Strojníckej odbornej školy, ale prevažne  umeleckých škôl a konzervatórií od Bratislavy až po Košice.  Nechýbali tu však ani zástupkyne Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave.

Ráno, 14. 11. 2019, hneď po privítaní všetkých zúčastnených Miroslavom Čellárom, podpredsedom ÚPV SR a predstavení tohto úradu, ktorého úlohou je aj pozdvihovať povedomie verejnosti, nasledovali dva dni doslova nabité novými informáciami v podaní  rečníkov nielen zo Slovenska, ale aj Fínska, Gruzínska, Egypta a iných krajín sveta. Ľubica Bizíková so ŠPÚ SR vo svojom príhovore vyzvala vyučujúcich k zmene obsahu vzdelávania spolu so zmenou okolitého sveta. „Svet sa veľmi rýchlo mení a preto sa musí meniť aj vzdelávanie mladých ľudí tak, aby vedeli reagovať na tieto zmeny, prispôsobiť sa inováciám. Je potrebné viesť ich pozitívnym smerom,“ povedala na záver.  Carolline Storan z Akadémie WIPO priblížila systém dištančného vzdelávania v oblasti duševného vlastníctva vo všetkých jazykoch v OSN. O spôsoboch vzdelávania – kurzami a seminármi, ktoré poskytuje ÚPV SR v Banskej Bystrici, hovorila Lucia Bocková a nezabudla pripomenúť aj spoluprácu s našou školou.

Nasledujúce hodiny patrili národným perspektívam vo vzdelávaní v oblasti  duševného vlastníctva a vlády,  procesu začlenenia výučby duševného vlastníctva do národných štruktúr, autorským právam, patentom a ochranným známkam, ale predovšetkým rozvíjaniu schopností tvorivého a kritického myslenia v triedach s cieľom podporovať inovácie a schopnosti rozvíjať zručnosti pri riešení problémov v podaní. Tieto cvičenia zrealizoval  Leonid  Chechurin zo Strojníckej  fakulty LUT vo Fínsku. Ďalšia časť bola venovaná   interaktívnej prezentácii o tom, ako sa vyvíjajú vzdelávacie prístupy s cieľom zvýšiť kreativitu a inováciu prostredníctvom prístupu TRIZ vo výučbe v podaní pedagogického experta Paata Papava z Gruzínska.

  1. november 2019 naďalej patril metodikám výučby inovácií na rôznych úrovniach vzdelávania a cvičeniam Potom sme si vytvorili vyučovacie hodiny, pričom sme mali využiť efektívne výsledky vzdelávania a hodnotiace otázky. Nasledovala prezentácia a obhajoba týchto prác a po analýze pedagogickými expertmi každý účastník získal Certifikát o absolvovaní tejto konferencie.

Nebola som však jedinou účastníčkou z našej školy. O šírenie jej dobrého mena sa postaral aj náš absolvent Marek Kraus, ktorý ako rečník na tému Národné skúsenosti s identifikáciou mladých tvorcov a vynálezcov zo Slovenska prezentoval svoje projekty pod názvom „Cesta strednou školou študenta/neštudenta.“

O tejto podnetnej a na nové informácie bohatej konferencii sa vyjadrila  aj RNDr. Mária Hrušovská zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave: „Určite je potrebné vzdelávať učiteľov a  žiakov aj v oblasti duševného vlastníctva, a to vo všeobecnosti, ale aj z pohľadu profesionálnej prípravy ako súčasť kľúčových kompetencií vo vzťahu k meniacej sa spoločnosti INDUSTRY 4.0. Narastá požiadavka rozvíjania mäkkých zručností a Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici je dobrým príkladom realizácie a implementácie tejto požiadavky do vyučovacieho procesu v rámci využívania dvojrozmerového modelu.“

 

Autorka a foto: Bc. Vlasta Vilhanová

 

Dnes je
08.06.2023
a meniny má Medard
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.