Študijne oddelenie: 048/4341 222
Týždeň kariéry na SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici

Týždeň kariéry na SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici

Týždeň kariéry je iniciatíva Centra Euroguidance Slovensko a Združenia pre kariérne poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je propagácia služieb kariérneho poradenstva širšej verejnosti a zlepšenie dostupnosti a kvality poradenských služieb na Slovensku.              Do tohto podujatia sa v tomto školskom roku zapojila aj naša škola.

Počas Týždňa kariéry sa  žiaci maturitných ročníkov zúčastnili rôznych aktivít podporujúcich ich kariérny a profesionálny rast. K aktivitám patrili prezentácie vysokých škôl, diskusné hodiny so študentmi vysokých škôl a s našimi bývalým žiakmi, ako aj workshopy na témy hľadanie práce, verbálna a neverbálna komunikácia počas pracovného pohovoru, vedenie pracovného pohovoru a príprava naň. Pre žiakov základných škôl sme si pripravili deň otvorených dverí.

Prvý deň,  pondelok 2. december 2019,  patril prezentácii Fakulty elektrotechniky a informačných technológií zo Žilinskej univerzity. Svoje študijné programy na  bakalárskom stupni štúdia žiakom zástupcovia univerzity  predstavili veľmi zaujímavým spôsobom, a to formou školských projektov žiakov a absolventov. 

Aj druhý deň bol zameraný pre žiakov štvrtého ročníka. Práve oni sú tí, ktorých sa budúca kariéra, či už budú pokračovať v štúdiu na vysokých školách, začnú podnikať alebo sa zamestnajú, najviac dotýka. Formou workshopu im bol  predstavený projekt ,,Rozbehni sa!“, do ktorého sme sa zapojili aj v tomto školskom roku. Projekt ponúka študentom stredných škôl možnosť otestovať si svoje podnikateľské nápady v realite. Cieľom workshopu bolo inšpirovať týchto mladých ľudí k podnikaniu a ukázať im, že to nie je veľká veda. Stačí len, aby sa  zaregistrovali na stránke www.rozbehnisa.sk a absolvovali základný video kurz a získali tak zadarmo štartovací balík.

V stredu naša škola opäť po roku otvorila svoje brány a privítala žiakov základných škôl, ich rodičov a učiteľov.  Deň otvorených dverí im poskytol pohľad do učební počas vyučovacieho procesu, možnosť komunikovať so žiakmi, ale aj vyučujúcimi a tiež možnosť navštíviť  školský internát. Dozvedeli sa aj o všetkých aktivitách, ktoré na svojich budúcich žiakov v SOŠ IT čakajú.

Svoje študijné odbory vo štvrtok predstavila aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.  V ten istý deň  sa naši bývalí žiaci, v súčasnosti študenti  vysokých škôl, konkrétne Žilinskej univerzity, TUZVO, Akadémie umení a Trnavskej univerzity  predstavili v úlohe lektorov a po predstavení svojich škôl pokračovali v besede s našimi štvrtákmi.

Piatok, záver Týždňa kariéry, patril pracovným pohovorom, ktorých sa opäť skvele zhostila PhDr. Angelika Slováková. Postupne sa venovala žiakom všetkých tried štvrtého ročníka, ktorí určite ocenili jej rady, ako zvládnuť pracovný pohovor, ale aj to, ako sa naň pripraviť. Počas workshopu, kde úlohou žiakov, rozdelených do skupiniek,  bolo pripraviť motivačný list, životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania, mali možnosť pripraviť sa na pohovor aj prakticky. Potom už nasledovali modelové situácie, kde sa niektorí z nich ocitli v úlohe uchádzača o pracovnú pozíciu.

A na úplný záver tohto týždňa sa štvrtáci od svojich mladších spolužiačok dozvedeli, „ako áno a ako nie na pracovných pohovoroch.“ Formou prezentácie ich Soňa Vieriková a Mária Strelníková upozornili na to, čomu sa majú počas pracovného pohovoru vyhýbať a naopak, čo im pomôže pracovné miesto získať.

Veríme, že počas tohto týždňa naši štvrtáci získali veľké množstvo cenných informácií, inšpiráciu a niektorí možno dospeli aj k  definitívnemu rozhodnutiu o tom, kam po škole.

Autorka: Bc. Erika Zádrapová

Foto: Ing. Monika Maruškinová, Mgr. Art. Peter Lukáč  

 

Dnes je
06.02.2023
a meniny má Dorota
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.