Študijne oddelenie: 048/4341 222
Študijné odbory

Študijné odbory

 

 

Stredná odborná škola informačných technológií poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. V súčasnosti ponúkame vzdelanie v študijných odboroch, v ktorých absolventi získajú kompetencie v oblasti:
- tvorby a výroby digitálnych médií,
- zberu, spracovania a prenosu dát,
- poštovej prevádzky, bankovníctva a ekonomiky,
- marketingu mobilných operátorov.Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie deviateho ročníka a splnenie kritérií prijatia.

 

Ponuka 4-ročných študijných odborov v školskom roku 2016/2017
3447 K GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
2682 K MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
3778 K TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
3795 K KLIENTSKÝ MANAŽÉR POŠTY
6405 K PRACOVNÍK MARKETINGU MOBILNÉHO OPERÁTORA

 

Úspešný absolvent získa:
- úplné stredné odborné vzdelanie
- maturitné vysvedčenie a výučný list

 

Absolvent môže naviac získať:
- medzinárodný certifikát CISCO
- osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti
- príležitosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí

 

Ďalšie ponuky:
- ubytovanie na internáte priamo v areáli školy,
- celodenná strava v našej jedálni,
- zaujímavé aktivity, ktoré budú rozvíjať vašu kreativitu, riešiť problémy a prezentovať
vaše výsledky,
- študijné pobyty v zahraničí – v Nemeckej spolkovej republike a v Českej republike
prostredníctvom projektu ERASMUS+,
- množstvo záujmových krúžkov, olympiád a súťaží.

 


 

gdm

GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ                   3447 K

4-ročný študijný odbor

 

 

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní v reklamných agentúrach, grafických štúdiách,
vydavateľstvách alebo internetových službách.

 

 

Žiak sa počas štúdia naučí fotografovať, upravovať fotografie, pracovať s bitma-povou a vektorovou grafikou, spracovať textové a obrazové predlohy pomocou skenerov, grafických a zalamovacích programov. Zvládne základy grafického dizajnu, spracovanie textov a ilustrácií. Tiež si osvojí vedomosti a zručnosti ako filmovať a upravovať videomateriály, základy animácie, pracovať s 3D modelmi, spájať textové, obrazové a zvukové sekvencie. Naštuduje si možnosti koncipova-nia a úpravy webových stránok, ako aj vytvárania skladby a grafickej úpravy multi-mediálnych propagačných materiálov. Oboznámi sa so základmi polygrafickej výroby a typografie. Spozná tiež princípy používania hardvéru.

 

Úspešný absolvent získa:

 - úplné stredné odborné vzdelanie
 - maturitné vysvedčenie a výučný list

 


 

mps

MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ                   2682 K 

4-ročný študijný odbor


 

 

Uplatnenie

Absolvent sa môže uplatniť v oblasti informačných technológií a počítačových sietí,
diagnostiky, údržby a opravy počítačov a počítačových sietí, ako aj správy sietí.

 

 

Žiak spozná základy analógovej a číslicovej techniky, základy informačných tech-nológií, princípy počítačovej techniky, metódy diagnostiky, metódy zálohovania a ochrany dát. Počas štúdia sa naučí obsluhovať počítačové systémy na primeranej úrovni, konfigurovať a inštalovať základné súčasti PC. Zvládne topológie sietí, dokáže vytvárať klasické aj bezdrôtové počítačové siete s ohľadom na vhodnosť a výhodnosť voľby riešení, účinne chrániť počítač pred nežiaducou infiltráciou. Počas štúdia si osvojí poznatky týkajúce sa konfigurácie operačného systému, nastavenia používateľských účtov a ich oprávnení, aktívnych prvkov sietí i práce so základnými aplikačnými programami. Oboznámi sa s operačnými systémami aj prezentačným grafickým programom. Bude schopný zabezpečovať prevádzku, diagnostiku a bezpečnosť počítačových sietí, integrovať výpočtovú, kancelársku a telekomunikačnú techniku a pôsobiť v smere jej vzájomného ovplyvňovania.

 

Úspešný absolvent získa:

 - úplné stredné odborné vzdelanie
 - maturitné vysvedčenie a výučný list

 


 

titt

TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ     3778 K

4-ročný študijný odbor

 

 

Uplatnenie

Absolvent nájde uplatnenie v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb,
v oblasti zberu, spracovania a prenosu informácií, ako aj práce s multimédiami
v príbuzných odboroch informačných systémov.

 

 

Žiak spozná systém organizácie poskytovateľov telekomunikačných služieb, sortiment poskytovaných telekomunikačných služieb a ich technické zabezpeče-nie, bude vedieť odborne poradiť, resp. odporučiť konkrétnu službu alebo koncové zariadenie, zabezpečiť prvý kontakt pri nahlásení poruchy. Získa základné vedo-mosti o digitálnych ústredniach, spozná jednotlivé typy signalizácie, základné princípy prenosných systémov, nadobudne znalosti z oblasti informačných komu-nikačných technológií a osvojí si princípy činnosti združovacích a koncových telekomunikačných zariadení. Oboznámi sa s jednotlivými typmi telefónnych prístrojov, faxov, záznamníkov a vybraných pobočkových ústrední. Spozná výstavbu káblových tratí, montáž základných spojovacích prvkov, montáž optickej spojky a samotné zváranie optických vlákien.

 

Úspešný absolvent získa:

 - úplné stredné odborné vzdelanie
 - maturitné vysvedčenie a výučný list

 


 

pm

PRACOVNÍK MARKETINGU MOBILNÉHO OPERÁTORA 

PRACOVNÍK MARKETINGU MOBILNÉHO OPERÁTORA               6405 K

4-ročný študijný odbor

 

 

 

Uplatnenie

Absolvent nájde uplatnenie v oblasti zákazníckych miest mobilných operátorov,
manažérskych a marketingových pozícií aj v súkromnom sektore.

 

 

Žiak porozumie princípom ekonomiky, riadenia a marketingu, so zameraním na oblasť mobilnej komunikácie. V priebehu štúdia získa komunikačné a manažérske zručnosti, naučí sa základné princípy komunikácie s klientom, vedenia obchodné-ho rozhovoru a zvládania záťažových situácií. Osvojí si základné zásady a získa praktické zručnosti pri tvorbe marketingovej komunikácie, dokáže uplatniť marke-tingové stratégie, pracovať v tíme a viesť projektový tím. Je pripravený aj pre oblasť podnikania. Počas štúdia sa po odbornej stránke pripravuje na prácu na zákazníckych miestach mobilných operátorov.

 

Úspešný absolvent získa:

 - úplné stredné odborné vzdelanie
 - maturitné vysvedčenie a výučný list

 


 

mmo

KLIENTSKÝ MANAŽÉR POŠTY

Klientský manažér pošty  3795 K
4-ročný študijný odbor

 

 

 

Uplatnenie
Absolvent sa uplatní v oblasti prevádzky Slovenskej pošty, Poštovej banky,
iných bankových domov, podnikateľských subjektov aj v oblasti finančného poradenstva.
 

 


Žiak porozumie princípom ekonomiky, riadenia, marketingu, bankovníctva a poštových služieb. Zvládne základy trhovej ekonomiky, podnikania a účtovníctva. Osvojí si technologické postupy a získa praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pri jednotlivých úkonoch poštovej a obstarávateľskej činnosti. Spozná produkty a naučí sa pracovné postupy, ktoré sa využívajú pri poskytovaní služieb vo všetkých komerčných bankách. V priebehu štúdia sa naučí získavať, analyzovať a využívať odborné a prevádzkovo – ekonomické informácie, obsluhovať kancelársku a výpočtovú techniku. Získa schopnosť odborne sa vyjadrovať, hospodáriť s peniazmi a byť hmotne zodpovedný. Zvládne základy logistiky a zasielateľstva. Dokáže tiež obsluhovať mechanizačné prostriedky, ktoré sa používajú pri spracovaní poštových zásielok. Osvojí si zásady starostlivosti o klienta pri poskytovaní poštových a bankových služieb.

 

Úspešný absolvent získa:

 - úplné stredné odborné vzdelanie
 - maturitné vysvedčenie a výučný list

 
Dnes je
19.07.2024
a meniny má Dušana
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.