Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

title foto 0

Žiakov ekonomických odborov na našej škole ani cez dištančné vyučovanie úspech neobišiel. V konkurencii osemtisíc študentov do krajského kola Ekonomickej olympiády postúpila žiačka II. E triedy, odboru pracovník marketingu, Stanislava Staníková. Stala sa tak jednou z 348 najlepších súťažiacich tejto ekonomickej súťaže!

Kým krajské kolá v minulosti prebiehali prezenčne, pri chutnom občerstvení a v priateľskej atmosfére v jednotlivých krajských mestách Slovenska, tento rok to pravdepodobne nebude možné. Pokiaľ nedôjde k zázračnému zlepšeniu situáciekrajské kolá prebehnú online formou v mesiaci marec 2021. V prípade, ak by naša úspešná žiačka z krajského kola postúpila, nasledovať bude celoslovenské finále tejto olympiády. Najlepší piati zástupcovia zo Slovenska sa následne môžu tešiť na účasť v medzinárodnom finále Ekonomickej olympiády, ktoré prebehne na jeseň roka 2021.

Stanka sa z postupu do krajského kola veľmi potešila a svoje pocity vyjadrila nasledovne:


"Keď som si prečítala správu od pani učiteľky Maruškinovej o tom, že som postúpila do krajského kola v Ekonomickej olympiáde, ktorej zakladateľom bola spoločnosť INESS, bola som prekvapená. Zarazilo ma, že som sa dostala medzi 28 najlepších v Banskobystrickom kraji. Už keď som mail otvorila a našla svoje číslo v listine postupujúcich, mojím telom prechádzali rôzne emócie. Potešila som sa tomu, že som postúpila, aj keď som sa toho sčasti zľakla."

 

unnamed


Pred Stankou stojí náročná úloha a to štúdium materiálov a príprava do krajského kola. Je potrebné preštudovať množstvo literatúry a tiež internetových zdrojov.

Budeme jej držať palce!

 

 

 

 

Autorka: Ing. Monika Maruškinová, koordinátorka súťaže

pondelok, 11 január 2021 16:20

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA 2020

title foto 0

 

Aj napriek tomu, že žiaci našej škole sa vzdelávajú dištančne, zostávajú aktívni. Žiaci I. E a II. E triedy, odbor KMP a PMMO sa aj tento rok zapojili do Ekonomickej olympiády. Olympiádu koordinovala Ing. Monika Maruškinová, učiteľka ekonomických odborných predmetov.

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií určená pre študentov stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania a Českej národnej banky.

Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Celonárodná ekonomická súťaž ich prepojí s ekonómami a expertmi, ktorí môžu študentov následne inšpirovať a podporovať na študijnej a kariérnej ceste. Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu. Olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl. Ide o postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do finále. V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia test s uzavretými a otvorenými otázkami.

Žiačka Stanislava Staníková zhodnotila olympiádu nasledovne:

"Účasť na tejto olympiáde beriem ako dobrú skúsenosť, mám možnosť preveriť svoje ekonomické znalosti."

Žiačka Mária Kosoňová uviedla: "Vďaka tejto súťaži som schopná porovnať svoje ekonomické vedomosti s mojimi rovesníkmi."

Autorka: Ing.Monika Maruškinová

 

 

nadacia partners logo

Pokiaľ sa Vám nenačíta PDF súbor obnovte prosím reláciu,

alebo kliknite na link uvedený nižšie:

 

Správa o vvč, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2019 / 2020

 

 

streda, 18 november 2020 08:49

FINANČNÁ OLYMPIÁDA 2020

Aj tento rok, a to aj napriek pandémii koronavírusu, sa dňa 03. 11. 2020 žiaci III. E triedy zapojili do 1. kola online súťaže „Finančná olympiáda“, ktorú organizuje spoločnosť PARTNERS GROUP SK, Nadácia PARTNERS.

Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať sa a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti. Online test bol zostavený z testových otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Súťaž prebieha v troch kolách.

Žiaci môžu získať nasledovné výhry pre seba i pre svoju školu:

  1. miesto – vecná cena Apple iPad pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 1 000 Eur pre pedagóga a finančná cena 1 000 Eur pre školu
  2. miesto – vecná cena Apple iPhone SE pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 750 Eur pre pedagóga a finančná cena 750 Eur pre školu
  3. miesto – vecná cena Apple Watch Series 3 pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 500 Eur pre pedagóga a finančná cena 500 Eur pre školu

Budeme si držať palce!

Autorka: Ing. Monika Maruškinová

 

nadacia partners logo

Súčasťou povinného vzdelávania na všetkých stupňoch a typoch škôl je výchova k ochrane života a zdravia. Jednou zo základných úloh našej školy je pripravovať žiakov fyzicky, duševne zdravých, telesne zdatných a  psychicky odolných pre potreby upevňovania existenčných hodnôt. V mesiaci september sa pre žiakov tretích ročníkov konal Kurz na ochranu života a zdravia – KOŽAZ.

Cieľom KOŽAZ-u je zvýšiť telesnú zdatnosť  žiakov, ich psychickú odolnosť, zvýšiť sebavedomie a pripravenosť riešiť mimoriadne situácie v živote. Je vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich vlastenecké povedomie, dotvára sústavu ich zručností a návykov o ochrane života človeka a jeho zdravia, prispieva ku zvyšovaniu telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti žiakov.

Obsahom KOŽAZ-u boli:

1.         Zdravotná príprava – prvá pomoc

2.         Civilná ochrana - riešenie mimoriadnych udalostí

3.         Pobyt a pohyb v prírode - topografia a turistika

4.         Dopravná výchova – správanie sa v premávke

5.         Požiarna výchova – ochrana, opatrenia

Kurz bol naplánovaný na 3 dni v dňoch 7. až 9. septembra 2020.

Prvý deň mali žiaci pod vedením pedagógov naplánovaný výstup na Hvezdáreň Banská Bystrica. V dôsledku nepriaznivého, daždivého počasia sme improvizovali v priestoroch školy. Z dôvodu pandemických opatrení si triedy individuálne v učebniach vypočuli prednášky o ochrane života a zdravia, o ochrane prírody spojené s projekciou náučných filmov.

Druhý deň nám našťastie počasie prialo, potešilo nás slnečnými lúčmi. Po základných inštrukciách na školskom ihrisku absolvovali žiaci turistický pochod s cieľom Hvezdáreň Banská Bystrica. Po krátkej prestávke na Kalvárii pod Urpínom sme pokračovali lesnou cestou, trošku „stupáčikom“ do kopca k Hvezdárni Banská Bystrica.

Tretí deň opäť o 8:00 hod. nástup na školskom ihrisku a následne presun pomalou chôdzou najskôr k skokanskému mostíku a po krátkej prestávke do areálu pod pamätník SNP. Po príchode do areálu pamätníka sme sa rozdelili na stanovištia zdravotná výchova, dopravná výchova, protipožiarna výchova, civilná ochrana a požiarna ochrana. Nasledovali prednášky a vedomostné kvízy zamerané aj na environmentálnu výchovu a ochranu životného prostredia. Po prestriedaní sa tried na všetkých stanovištiach bol kurz ukončený.

Snahou všetkých pedagógov bolo, aby si žiaci z tohto kurzu odniesli do života čo najviacej praktických a teoretických vedomostí a zručností. 

Autor článku a vedúci kurzu: Mgr. Roman Hadžega

 

pondelok, 26 október 2020 09:16

Workshop 8. 10. 2020

Dnešná telesná výchova sa od ostatných líšila tým, že namiesto bežnej hodiny sme mali hodinu zameranú na správne držanie tela a na správnu chôdzu. Najskôr sme si vypočuli krátky príhovor organizátorov a následne sme sa rozdelili do dvoch skupín. Jedna športovala a druhá sa učila správne držanie tela. 

Športová skupina sa venovala rozcvičke svalov, cvičeniu výpadov počas chôdze, trénovala vysoký a nízky skipping a správne držanie rúk počas behu a chôdze. Druhá skupina medzi tým preberala správny postoj tela, narovnanie chrbtice, kráčanie s uvoľnenými ramenami, pohybové problémy, hojenie chrbtice po úraze, správne držanie chrbtice, vyváženosť tela pri chôdzi, preťaženie tela pri chôdzi a kompenzáciu preťaženia.

Prednáška a vôbec celá hodina telesnej výchovy boli veľmi zaujímavé, poučné, žiaci získali zaujímavé informácie, ktoré im pomôžu či už pri športovaní alebo počas bežného dňa. 

Autorka: Mgr. Kristína Raganová

 

 

Pracovníci marketingu  z I. E tak ako všetci ich starší spolužiaci začali štúdium na odbornom výcviku získavaním komunikačných zručností. Po mnohých aktivitách  a modelových situáciách v rámci vyučovania sme aj pre nich pripravili niekoľko workshopov v spolupráci s  Centrom voľného času Junior a Informačným centrom mladých v Banskej Bystrici. Žiaľ, nástup druhej vlny pandémie spojenej s ochorením COVID19 nám umožnil  zrealizovať len jeden z nich. No aj ten si žiaci náležite užili.

V utorok 6. 10. 2020  desať žiakov študijného odboru pracovník marketingu na odbornom výcviku  netrpezlivo, ale aj s obavami očakávalo príchod PhDr. Ľuby Dankovej z Centra voľného času Junior, ktorá im prišla prezentovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu.  Žiaci síce nevedeli,   čo ich čaká, pretože to bola ich prvá aktivita a preto  ich interaktívny spôsob prezentácie zo začiatku trochu zaskočil. No vedomosti a zručnosti, ktoré už počas odborného výcviku od septembra získali,  dokázali pretaviť do praktických činností, preto demonštrácia rôznych foriem neverbálnej komunikácie, signálov a reči tela priniesla nakoniec aj niekoľko humorných situácií. 

Formou workshopu si nielen zopakovali a upevnili svoje už nadobudnuté odborné vedomosti a zručnosti, ale dozvedeli sa aj mnoho ďalších nových informácií, ktoré budú  počas nasledujúceho štúdia na škole určite potrebovať. 

A ako zhodnotili túto formu vyučovania? Prinášame názory dvoch z nich:

„Prezentácia,  ktorú sme absolvovali,  sa mi veľmi páčila.  Mnohému nás naučila a veci, ktoré sme predtým už vedeli, sme si touto formou upevnili. Počas prezentácie sme si  niektoré formy neverbálnej, ale aj verbálnej komunikácie vyskúšali prakticky, a to zábavnou formou hry. Táto forma učenia ma zaujala, pretože mi poskytla veľa nových vecí, zábavu a naučila som  sa  lepšie komunikovať. Učenie veselo, ale aj vážne mi  pomohlo  rozvíjať a zabaviť sa zároveň. Je to učenie bez stresu, ktoré ma určite posunulo ďalej.“  To sú slová Natálie Maťašovej   a k workshopu sa vyjadril aj David Drončovský: „Aj moje pocity sú príjemné, pretože pani Danková to prezentovala veľmi dobre a bolo vidieť, že  si prezentáciu dôkladne pripravila. Prezentácia v jej podaní  sa mi páčila a kľudne by som si ju zopakoval znova. Bolo to príjemné a zábavné zároveň. Bavili sme sa a hrali spoločenské komunikačné hry. Potom sme sa aj spoločne odfotili. Bol by som úprimne rád, keby sme mali ďalšiu podobnú prezentáciu, ktorá by ma tak zabavila ako táto. Naučil som sa z toho dosť nového a verím, že sa mi to bude hodiť v priebehu ďalšieho štúdia. Ďakujem za peknú prezentáciu a za nové informácie do života.“

Žiaľ, ďalšie dva workshopy sme už absolvovať nestihli. Spolu so žiakmi však veríme, že situácia sa zlepší a my sa čoskoro opäť stretneme v škole, pretože socializácia nielen nám, ale aj žiakom samotným chýba.  A nič nedokáže nahradiť osobný kontakt a priame sprostredkovanie obsahu učiva.   

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč    

 

pondelok, 26 október 2020 09:03

HRA „FINANČNÁ SLOBODA“

V októbri sme ešte stihli v rámci bankových činností na odbornom výcviku navštíviť kanceláriu OVB Allfinanz Slovensko, kde nám Ing. Jana Crmanová priblížila formou workshopu finančné inštitúcie, medzi ktoré patria aj investičné a podielové fondy, penzijné (dôchodkové) fondy.

Žiaci III. E odbor KMP si mali možnosť zahrať hru „Finančná sloboda“. Hra simuluje slovenský trh. Hráči prechádzajú v hre rôznymi životnými situáciami a usilujú sa dosiahnuť stanovené ciele. Získavajú skúsenosti z 30 rokov aktívneho života a postupne prichádzajú na to, čo mali robiť lepšie a aký vplyv mali ich rozhodnutia na ich celkovú dosiahnutú finančnú situáciu.

Finančná hra žiakom priniesla okrem zábavy skúsenosti, ako získať kontrolu nad svojimi financiami, poznať chyby, ktorým sa môžu počas života vyhýbať, naučiť sa rozoznávať drahé a nepotrebné finančné produkty.

Autorka článku a foto: Mgr. Ľudmila Weissová

 

Aj napriek nepriaznivej situácii s pandémiou COVID19 začali žiaci II. E triedy realizovať prieskum trhu pre spoločnosť ALFA BIO, s. r. o.  a ich starší spolužiaci z III. E pracujú na realizácii nástrojov marketingovej komunikácie pre tú istú spoločnosť. Obidva projekty budú zamerané na prevádzku Lunter Bistro a Lunter Bistro schop tu v Banskej Bystrici.

Celej spolupráci predchádzalo stretnutie pani zástupkyne SOŠ IT pre praktické vyučovanie Kataríny Štrónerovej a majsterky OVY  Vlasty Vilhanovej so zástupcami spoločnosti AlfaBio Jurajom Hajkovským, personálnym riaditeľom, Helenou Ilčišinovou, špecialistkou ľudských zdrojov, Zuzanou Chabadovou, key account manager a Jánom Pížom, senior marketerom, ktorý bude aj kontaktnou osobou pri realizácii obidvoch projektov. Dohodli sa na podmienkach spolupráce a následne žiaci obidvoch tried navštívili Lunter Bistro, kde sa im okrem vedúcej Ivany Čupkovej  venovala aj manažérka Zuzana Chabadová. Okrem množstva zaujímavých  informácií o spoločnosti  pripravila pre nich aj ochutnávku  rastlinných produktov značky Lunter. Aj toto stretnutie bolo dobrou motiváciou pre žiakov, ktorí sa s nadšením pustili do realizácie obidvoch projektov. Dôkazom toho sú aj slová Ladislava Čierneho z II. E: „Najviac ma prekvapilo to, že všetky príbory a obaly na produkty sú z prírodných zdrojov. Sú recyklovateľné. Na to, že všetko jedlo, čo spoločnosť ALFA BIO vyrába, je bez mäsa, iba zo sóje,  je to veľmi chutné.  Prekvapila ma chuť mexickej nátierky, ktorá bola výborná, trochu pikantná, čo oživovalo jej chuť. Skvelý bol aj kokosový puding. Zaslúžia si obdiv a teším sa na spoluprácu a možnosť pracovať s touto spoločnosťou.“  K workshopu sa vyjadrila aj Natália Bodoríková z III. E: „Lunter Bistro - na prvý pohľad zaujal dizajn Bistra, čo sa týka interiéru, ale aj exteriéru. Príjemná atmosféra a veľmi  príjemní zamestnanci. Určite bude aj príjemná práca  na projekte. Čo sa týka produktov, mala som možnosť ochutnať zaujímavé zdravé pudingy rôznej chuti, ktoré chutili naozaj skvelo.“

 Nasledovala návšteva zástupkýň spoločnosti   Zuzany Chabadovej, key account manager a Petry Komorovej, product manager priamo v našej škole, kde ich privítal aj Štefan Balogh, riaditeľ školy spolu so zástupkyňami Miriam Popovičovou a Katarínou Štrónerovou. Žiaci si nielen so záujmom vypočuli prezentáciu spoločnosti a oboznámili sa s produktami rastlinnej stravy ďalšou ochutnávkou,  ale aj sami ako prekvapenie pripravili krátku prezentáciu toho, čo o ALFA BIO, s. r. o.  vedia. Nechýbal ani rap Adama Hrušku pod názvom Lunter Bistro príbeh.  „Hneď ráno som pociťovala menší, nepríjemný stres z prezentovania o tak úspešnej firme, ako je ALFA BIO.  Akonáhle sme prišli do jedálne, stres rýchlo opadol. Nastal čas, kedy sme sa konečne stretli s manažérkami tejto spoločnosti. Mali pre nás pripravenú prezentáciu a veľa ochutnávok všetkých možných bio produktov. Na začiatku sme im pomáhali s prípravou ochutnávok, a to natieraním rôznych bio nátierok a bio nápojov. Potom už nastal čas prezentácie, v ktorej sme vyjadrili aj naše pozitívne pocity z návštevy ich Bistra. Nasledovala prezentácia produktovej manažérky a hoci sme už veľa vecí vedeli, mnohé nás prekvapili a zaujali. Po prezentácií sme mali ochutnávku nátierok, ktoré sme už poznali, bio nápojov rôznych ovocných aj sladkých príchutí a čo mňa osobne potešilo najviac, boli bio párky s praženicou a koložvárska kapusta. Pani manažérky boli veľmi príjemné a bolo vidieť, že si dali na prezentácií záležať. Som veľmi rada, že sme mali možnosť uskutočniť toto podujatie, pretože to bolo niečo výnimočné.  Veľmi sa teším, že môžem na tomto projekte pracovať,“ povedala Bianka Sanitrová a svoje pocity prezradila aj Stanka Staníková z II. E: „Najprv ma ovládol jemný stres, predsa len išlo o vizitku našej triedy a školy. Obidve manažérky, pani Komorová aj pani Chabadová, však boli veľmi milé. Po prezentovaní som sa uvoľnila a potešilo ma, že sa im naša práca páčila. Neskôr nám predstavili ich firmu podrobnejšie. Bola to zaujímavá prezentácia a pani Komorová sa nám pokúšala všetko vysvetliť detailne, tak, aby sme to pochopili. Pripravili si pre nás aj ich „hotové jedlá“, aj ich ochutené špeciálne mlieko. Bol to veľmi zaujímavý a príjemný zážitok. Už sa teším na spoluprácu s ich spoločnosťou.“

Tejto spolupráci sa netešíme len my, ale aj zástupcovia spoločnosti ALFA BIO. Petra Komorová, produktová manažérka, ktorá si pre žiakov  pripravila naozaj hodnotnú prezentáciu, ktorú doplnila ukážkami reálnych produktov, povedala: „Spolupráca so žiakmi nás potešila. Prekvapením bola aj prezentácia o našej spoločnosti a kultúrny program, ktorý si žiaci pripravili. Teší nás ich záujem a verím, že im pripravíme dobré podmienky na realizáciu celého tohto projektu.“

A prečo práve spoločnosť ALFA BIO, s. r. o.? Záujem o túto spoluprácu prejavil Ing. Ján Lunter, predseda BBSK pri návšteve našej školy, kedy pracovníci marketingu prezentovali svoju prácu so spoločnosťou CBRE. A my sme jeho želanie radi slnili.  Ostáva nám už len veriť, že coronavírus sa pomaly, ale isto z našich ulíc vytratí a žiaci sa opäť nebudú musieť vzdelávať dištančne. Dúfame, že výsledky našej práce budeme môcť nakoniec prezentovať zástupcom spoločnosti ALFA BIO osobne.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč a žiaci II. E  a III. E triedy

 

     Účelové cvičenie pre prvý ročník sa uskutočnilo dňa 3. 9. 2020 a pre druhý ročník nasledujúci deň, 4. 9. 2020. Vďaka výbornému počasiu sme mohli realizovať toto povinné cvičenie v okolitej prírode. V rámci každého ročníka súťažili jednotlivé triedy medzi sebou. Ich úlohou bolo pozorne počúvať prednášky a následne odpovedať na otázky kladené na stanovištiach zo zdravotnej prípravy, civilnej ochrany a pohybu a pobytu v prírode. Na každom stanovišti mohli získať body za správne odpovede. Prvé tri miesta boli odmenené diplomami.

Vyhodnotenie účelového cvičenia v 1. ročníku :

  • miesto s počtom bodov 149 – B a I.D (mali zhodný počet bodov)
  • miesto s počtom bodov 143,5 – I.C
  • miesto s počtom bodov 140 – I.E
  • miesto s počtom bodov 131 – I.A

Vyhodnotenie účelového cvičenia v 2. ročníku :

  • miesto s počtom bodov 150 – D
  • miesto s počtom bodov 149 – II.B a II.E (mali zhodný počet bodov)
  • miesto s počtom bodov 146 – II.C a II.A (mali zhodný počet bodov)

 

Spracoval :
Mgr. Tomáš Trudič, PhD. 
V Banskej Bystrici dňa 7. 9. 2020

 

 

Strana 7 z 47
Dnes je
06.02.2023
a meniny má Dorota
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.